Tag: Shri Krishna Ashtakam

श्री कृष्ण अष्टकम | Shri Krishna Ashtakam

चतुर्मुखादि-संस्तुं समस्तसात्वतानुतम्‌। हलायुधादि-संयुतं नमामि राधिकाधिपम्‌॥1॥ बकादि-दैत्यकालकं स-गोप-गोपिपालकम्‌। मनोहरासितालकं नमामि राधिकाधिपम्‌॥2॥ सुरेन्द्रगर्वभंजनं विरंचि-मोह-भंजनम्‌। व्रजांगनानुरंजनं नमामि राधिकाधिपम्‌॥3॥ मयूरपिच्छमण्डनं गजेन्द्र-दन्त-खण्डनम्‌। नृशंसकंशदण्डनं नमामि राधिकाधिपम्‌॥4॥ प्रसन्नविप्रदारकं सुदामधामकारकम्‌। सुरद्रुमापहारकं नमामि राधिकाधिपम्‌॥5॥ धनंजयाजयावहं महाचमूक्षयावहम्‌। पितामहव्यथापहं नमामि राधिकाधिपम्‌॥6॥ मुनीन्द्रशापकारणं यदुप्रजापहारणम्‌। धराभरावतारणं नमामि राधिकाधिपम्‌॥7॥ सुवृक्षमूलशायिनं मृगारिमोक्षदायिनम्‌। स्वकीयधाममायिनं नमामि...

MOST POPULAR

HOT NEWS